Hlinka Gretzky Cup

Skating on the 2022 U.S. Under-18 Men's Select Team at the 2022 Hlinka Gretzky Cup in Red Deer, Alberta.